บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี นำข้าวสารไปบริจาคให้กับวัดราษฏร์นิยมธรรม(วัดหนองผักชี)...

         บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิ พุทธสมาคมปทุมรังษีบริจากข้าวสารร่วมกับโครงการ “ยังมีเรา ร่วมแรงร่วมใจพาคนไทย...

          บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด และบริษัท ยูนิเวอร์แซล เทรส์ จำกัด ได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ครั้งที่ 2 ให้แก่พนักงานทุกคน...