บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด และบริษัท ยูนิเวอร์แซล เทรส์ จำกัด ได้จัดซื้อชุดตรวจ Anitgen Rapid Test และได้เชิญพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาตรวจหาเชื้อ Covid 19 ให้แก่พนักงานของเราทุกคน...

               บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพ...

                    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทแฟนซีเปเปอร์จำกัดได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีพ.ศ. 2564 ให้แก่...