เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทแฟนซีเปเปอร์จำกัดได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีพ.ศ. 2564 ให้แก่...

                    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทแฟนซีเปเปอร์จำกัดได้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีพ.ศ. 2564 ให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รู้และดูแลสุขภาพร่างกายของตนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข่งแรงและปลอดจากโรคภัย